Het VIP verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt door gebruik van de VIP website. Het VIP maakt gebruikt van de diensten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor het verwerken van uw persoonsgegevens en het waarborgen van uw privacy. In de privacyverklaring van het RIVM die hier van toepassing is kunt u meer informatie vinden over de verwerking van uw informatie en uw rechten. 

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Als u een verzoek indient, verwerkt het VIP de voornaam, achternaam, functie, mailadres en telefoonnummer van u als contactpersoon om contact met u te kunnen opnemen in kader van de beoordeling van het verzoek.

Bij consultatie geldt dat als u opmerkingen heeft gemaakt in de publieke consultatie voor een verzoek, het VIP uw voornaam, achternaam, plaatsnaam en uw bedrijfs- of organisatienaam verwerkt in het kader van de behandeling van de door u gemaakte reacties.

Bij contact geldt dat als u een vraag aan het VIP stelt wordt uw voornaam, achternaam, bedrijfs- of organisatienaam,  plaatsnaam of postadres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam), mailadres en telefoonnummer verwerkt, om het mogelijk maken om contact met u op te nemen in kader van de beantwoording van uw vraag en verdere communicatie omtrent uw vraag.

Verzendlijst nieuwe publieke consultaties. Als u wenst om op de hoogte te worden gebracht van een nieuwe publieke consultatie wordt met uw toestemming uw voornaam, achternaam, bedrijfs- of organisatienaam,  plaatsnaam of postadres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam), mailadres en telefoonnummer geplaatst in een database die opgesteld is voor dat doeleinde.

 

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Het VIP verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om uw verzoek te kunnen behandelen, consultatieopmerkingen te verwerken en uw vragen te beantwoorden. Personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens in kader van de beoordeling van een dossier, of afhandeling van vragen, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Het VIP en het RIVM verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De termijn waarop wij uw persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van de reden van het verstrekken van uw gegevens aan het VIP:

1. Het VIP bewaart uw persoonsgegevens in kader van de behandeling van uw dossier voor een periode uiterlijk tot en met de afronding van het beoordelingsprocedure. Daarnaast kunt u toestemming verlenen aan het VIP om uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar na de afhandeling van uw dossier te bewaren voor eventuele nazorg voor het verzoek en u in de toekomst te kunnen attenderen op eventuele inhoudelijke ontwikkelingen gerelateerd aan uw dossier.  U kunt op elk moment deze toestemming intrekken.

Bij consultatie: Het VIP bewaart uw persoonsgegevens in kader van de behandeling van de door u gemaakte reacties in de publieke consultatie voor een periode tot en met de afronding van het beoordelingsprocedure voor het dossier waar u opmerkingen over hebt gemaakt. Daarnaast kunt u toestemming verlenen aan het VIP om uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar na de afhandeling van het dossier te bewaren voor eventuele nazorg van het verzoek. U kunt op elk moment deze toestemming intrekken.

Bij contact: Het VIP bewaart uw persoonsgegevens in kader van het beantwoorden van uw vraag voor een periode tot en met het afronding van uw vraag. Daarnaast kunt u toestemming verlenen aan het VIP om uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar na de afhandeling van uw vraag te bewaren voor eventuele nazorg en u op de hoogte te houden voor mogelijk ontwikkelingen gerelateerd aan uw vraag.  U kunt op elk moment deze toestemming intrekken.

Verzendlijst voor nieuwe publieke consultaties
Tot slot kunt u apart toestemming verlenen indien uw wenst om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe publieke consultaties. In dit geval bewaart het VIP met uw toestemming uw persoonsgegevens in die voor dat doeleinde opgestelde database totdat u zich uitschrijft.

Wat zijn uw rechten?
U mag uw gegeven toestemmingen op elk moment intrekken. Een dergelijk aanvraag kunt u direct richten aan het VIP. Daarnaast geeft de algemene verordening gegevensbescherming u gelet op de toepasselijke verwerkingsgrondslag verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze staan hieronder toegelicht.

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • Het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet gegevens over u bestaan en om hierover in begrijpelijke vorm te worden geïnformeerd; 
  • Het recht op informatie over de bron van de persoonsgegevens, de doeleinden en methoden van verwerking;
  • Het recht op bijwerken, correctie of integratie van uw persoonsgegevens; 
  • Het recht op blokkeren van onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens; 
  • Het recht op beperking van de verwerking;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk.