Verwijderen asbesthoudende voegenkit - RIONED

Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) heeft het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) positief geadviseerd over de RIONED werkmethode voor het verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit. Het VIP adviseert de werkmethode toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek).

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft getoetst of het advies uitvoerbaar en handhaafbaar is, met een positief resultaat. Het ministerie van SZW heeft het VIP recent laten weten het advies over te nemen. Het ministerie heeft Ascert (de beheerder van SMA-rt) verzocht deze aanpassing op te nemen in SMA-rt.