Hier vindt u de veelgestelde vragen over het VIP Asbest.

Het Validatie- en Innovatiepunt asbest (VIP) is een onafhankelijk orgaan dat het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) adviseert of een werkwijze op gebied van asbestsanering als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Het kan gaan om nieuwe werkwijzen, technieken, apparaten of machines. Ook beoordeelt het VIP reeds bestaande werkwijzen die nog niet gevalideerd zijn voor landelijk gebruik. Het VIP heeft de taak om deze innovatieve werkwijzen zorgvuldig en vlot te beoordelen, zodat die snel de markt op kunnen komen en het loont om te innoveren. Het VIP komt op onafhankelijke wijze tot een advies: beoordeelt verzoeken los van belangen bij een bepaalde innovatie of bij het proces van asbestinventarisatie, -verwijdering of -eindbeoordeling. De werkwijze van het VIP is transparant en adviezen zijn openbaar.

Het VIP bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een vaste pool van onafhankelijke deskundigen met expertise op gebied van blootstelling en/of werking, en een secretaris. Voor elk verzoek dat in behandeling wordt genomen, wordt een beoordelingsteam samengesteld dat uit de voorzitter en in beginsel 4-6 experts met verschillende expertises bestaat; dit team wordt ondersteund door de secretaris. TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben een belangrijke rol binnen het VIP. TNO is een vast onderdeel van het VIP en leverancier van expertise voor de beoordelingen tenzij TNO eerder betrokken is geweest bij de te beoordelen verzoek. Ook zorgt TNO voor een correcte implementatie van het VIP-advies in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek). Het RIVM levert de VIP secretaris, en leden voor de vaste pool van experts. Daarnaast fungeert het RIVM als faciliteren opdrachtnemer voor de bedrijfsvoering van het VIP. 

Het VIP beoordeelt innovatieve werkwijzen op gebied van het verwijderen van asbest. Het kan gaan om nieuwe werkwijzen, technieken, apparaten of machines. Ook beoordeelt het VIP reeds bestaande werkwijzen die nog niet gevalideerd zijn voor landelijk gebruik. Toekomstige uitbreiding naar beoordelingen van innovatieve werkwijzen op het gebied van inventarisatie en eindcontrole is mogelijk.

Ja. Indien u informatie tot uw beschikking heeft die aangeeft dat een bestaande werkwijze in een andere risicoklasse terecht kan dan nu aan de werkwijze wordt toegekend, kunt u een verzoek voor landelijke validatie indienen. Bijvoorbeeld als u meerdere projectvalidaties hebt uitgevoerd. Indien u een al bestaande werkwijze wilt laten valideren voor landelijke toepassing, moet uw verzoek voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het VIP-Beoordelingskader.

Ja. Het VIP beoordeelt ook innovaties die op de markt zijn gebracht onder een merknaam.

Ja. Het VIP beoordeelt ook verzoeken van buitenlandse bedrijven mits het verzoek voldoet aan de eisen die het VIP stelt aan het dossier. Vanzelfsprekend moet een buitenlands verzoek aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Arboregelgeving, voldoen. Verder, indien het verzoek blootstellingsstudies bevat die niet in Nederland zijn uitgevoerd, dient aangetoond te worden dat de studies representatief zijn voor de Nederlandse situatie met betrekking tot weersomstandigheden, type werkzaamheden, type gebouwen/ installaties, asbesthoudend materiaal, enz. Het dossier moet ook aan de eisen voldoen die het VIP stelt aan dossieropbouw en informatievereisten. Het dossier is bij voorkeur opgesteld in het Nederlands. 

Ja dat kan. Ten aanzien van informatie die als bedrijfsvertrouwelijk moet worden beschouwd, kunt u in de relevante hoofdstukken in het dossier een algemene beschrijving opnemen. De bedrijfsvertrouwelijke informatie kunt u opnemen in een bijlage die door u apart wordt geupload via de website van het VIP. Deze informatie wordt dan niet publiek gebruikt als onderbouwing voor de beoordeling. De algemene beschrijving moet wel zodanig zijn dat de lezer van de beoordeling een goed beeld krijgt van de werkwijze. 

Nee. U hoeft niet te betalen voor de beoordeling van uw verzoek. 

Ja. Voor de publieke consultatie maakt het VIP een conceptbeoordeling die geplaatst wordt op de VIP website. In dit kader kan het VIP delen of complete hoofdstukken openbaar maken. Het gaat dan om informatie uit de samenvatting en de hoofdstukken toepassingsdomein, werking en blootstelling.  

Ja. Nadat het VIP een verzoek heeft beoordeeld en het advies daarover heeft opgestuurd naar SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), worden het advies, het dossier (exclusief de bijlagen) en de opmerkingen die verkregen zijn uit de publieke consultatie openbaar gemaakt op de VIP website. Dit gebeurt zowel voor verzoeken die het VIP als positief als verzoeken die het VIP als negatief heeft beoordeeld. Dossiers die horen bij verzoeken die tijdens het beoordelingsproces ingetrokken worden, worden niet openbaar gemaakt. 

Ja. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat regels over de bescherming van persoonsgegevens waar iedereen zich aan moet houden. In het kader van de AVG is het belangrijk dat alle persoonsinformatie in het dossier en in de onderliggende blootstellingsstudies anoniem is om de privacy te waarborgen. Ook is belangrijk dat de verzoeker toestemmingen van alle partijen, indien nodig, heeft gekregen voordat het dossier is ingediend.

Het VIP beoordeelt uitsluitende complete dossiers, die zijn opgesteld volgens de vereisten in het beoordelingskader. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de gegevens die de verzoeker in het dossier opneemt. Het VIP heeft geen mandaat om meetplannen te beoordelen of zelf een blootstellingsonderzoek of een technisch onderzoek uit te voeren in het kader van de beoordeling van een dossier. De concentratie van asbestvezels die vrij komen door het toepassen van de werkwijze inclusief de voorgeschreven beheersmaatregelen, wordt getoetst aan de grenswaarden in de vigerende wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en kwaliteit van het dossier ligt daarmee bij de verzoeker. Voor het opstellen van een goed meetplan is het aan te raden een specialist, zoals een arbeidshygiënist, te raadplegen.

Het VIP beoordeelt uitsluitende complete dossiers, die zijn opgesteld volgens de vereisten in het beoordelingskader. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de gegevens die de verzoeker in het dossier opneemt. Het VIP heeft geen mandaat om meetplannen te beoordelen of zelf een blootstellingsonderzoek of een technisch onderzoek uit te voeren in het kader van de beoordeling van een dossier. De concentratie van asbestvezels die vrij komen door het toepassen van de werkwijze inclusief de voorgeschreven beheersmaatregelen, wordt getoetst aan de grenswaarden in de vigerende wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en kwaliteit van het dossier ligt daarmee bij de verzoeker.

Het VIP beoordeelt of een werkwijze veilig toegepast kan worden voor de toepassingen en onder de omstandigheden die gespecificeerd zijn voor de werkwijze. De concentratie van asbestvezels die vrij komen door het toepassen van de werkwijze inclusief de voorgeschreven beheersmaatregelen, wordt getoetst aan de grenswaarden in de vigerende wet- en regelgeving. 

Ja dat kan. Op de VIP-website staat een overzicht van alle verzoeken die bij het VIP in behandeling zijn. 

Ja, u kunt zich aanmelden via het contactformulier. Dan neemt het VIP secretariaat u op in de verzendlijst.