Het VIP behandelt binnenkomende verzoeken volgens een vaste procedure. Hieronder leest u daarvan een beknopte beschrijving. 

Dossier opstellen en indienen bij het VIP

Voorbereiden
Het VIP beoordeelt alleen complete dossiers, die zijn opgesteld volgens de vereisten in het beoordelingskader. U kunt
contact opnemen met het VIP-secretariaat voor specifieke vragen over de procedure en vormvereisten.

Indienen
Het VIP ontvangt het te behandelen verzoek via de website. Na ontvangst controleert de VIP-secretaris of het dossier compleet is en krijgt u bericht wanneer de beoordeling plaatsvindt.

Beoordeling door onafhankelijke VIP-experts

Voorlopige beoordeling
Het VIP beoordeelt uw verzoek aan de hand van het beoordelingskader. U kunt het verzoek vooraf toelichten aan het beoordelingsteam en krijgt een bericht over de bevindingen van het team in een conceptbeoordeling. 

Publieke consultatie
De bevindingen van het VIP beoordelingsteam worden in een openbare consultatie voorgelegd. Daarbij wordt een deel van de informatie uit uw dossier gebruikt.

Definitieve beoordeling
Het beoordelingsteam overweegt de ontvangen reacties uit de publieke consultatie en komt met een definitieve beoordeling.

Advies aan het ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Op basis van de definitieve beoordeling geeft het VIP een advies aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Toetsing door Nederlandse Arbeidsinspectie

Na het VIP-advies volgt een onafhankelijke toets door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inspectie kijkt onder meer naar de handhaafbaarheid van de werkwijze.

Reactie ministerie van SZW

Het ministerie van SZW reageert  op het advies en start eventuele vervolgacties zoals aanpassingen in SMA-rt Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek). Het streeft ernaar de vervolgacties binnen 6 weken af te ronden, met een mogelijkheid van verlenging van 4 weken.      

Nota bene, in het geval van een verzoek voor het wijzigen van een reeds gevalideerde en in SMA-rt beschikbare werkwijze vindt er maatwerk plaats. De procedure voor wijzigingsverzoeken kan daarom afwijken van de vaste procedure.